VINAPEMA là nhà cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp để đo kiểm tra định kỳ, thẩm định kết quả đo, từ đó đưa ra khuyến cáo cho khách hàng về bảo dưỡng, bảo trì hệ thống để hệ thống hoạt động hiệu quả hơn